Select Language :

CAREER

POSITION at

คุณสมบัติ

Job Description / ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานธุรการ จัดทำบันทึก จัดเก็บเอกสาร ดูแลและสนับสนุนงานด้านเอกสารของฝ่าย

Qualification / คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ :  20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
คุณสมบัติอื่นๆ : ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

คุณสมบัติ

Job Description / ลักษณะงาน
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการด้านกิจกรรมการบริการลูกค้าทั้งหมดในศูนย์การค้า
บริหารและจัดการศูนย์การค้า ทั้งระบบความปลอดภัย, สิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ, รวมถึงบุคลากรภายในศูนย์การค้า

Qualification / คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ :  28 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน : ประสบการณ์ในระดับจัดการ 3 ปีขึ้นไป ในการบริหารและจัดการศูนย์การค้า (ระบบความปลอดภัย, สิ่งอำนวยความสะดวก, บุคลากร)
หากมีประสบการณ์ด้านบริหาร จัดการงานอีเว้นท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติอื่นๆ : สามารถทำงานเป็นกะได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

คุณสมบัติ

Job Description / ลักษณะงาน
บันทึกข้อมูลทางบัญชี
จัดเตรียมข้อมูลทางด้านภาษี
จัดเตรียมรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภงด.3, ภงด.53 และ ภพ.30 ประจำเดือน

Qualification / คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ :  25-30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน : หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติอื่นๆ : สามารถใช้ Microsoft Office

 

คุณสมบัติ

Job Description / ลักษณะงาน
ควบคุม จัดการงานทางด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติงานด้านระบบบัญชี และกฎหมายภาษีอากร
วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และติดตามสำหรับผู้บริหาร
ตรวจสอบ จัดทำการปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน
เตรียมข้อมูล ปิดงบการเงิน และงบการเงินรวม (consolidated financial )
ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงรายการทางบัญชีทั้งระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเพื่อเสนอผู้บริหาร หรือให้ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Qualification / คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ :  25-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี
ประสบการณ์การทำงาน : ประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป
มีความรู้เรื่องมาตรฐานการบัญชีการเงิน และด้านภาษี เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ การปิดงบการเงินรวม (consolidated financial )ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
คุณสมบัติอื่นๆ : สามารถใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะโปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

Job Description / ลักษณะงาน
จัดทำเอกสารด้านการเงิน รับเช็ค วางบิล ดูแลเงินสดย่อย จัดทำระบบการเงินและเงินสด กระทบยอดเงินฝากธนาคาร

Qualification / คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี , การเงิน
ประสบกาณ์การทำงาน : ประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องมาตรฐานการบัญชีการเงิน และด้านภาษี เป็นอย่างดี
คุณสมบัติอื่นๆ : สามารถใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะโปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

Job Description / ลักษณะงาน
ดูแลระบบภายในศูนย์การค้า เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ สาธารณูปโภค เป็นต้น

Qualification / คุณสมบัติ

เพศ : ชาย อายุ 20 - 32 ปี
วุฒิการศึกษา : ระดับ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า โยธา เครื่องกล อิเล็กทรอนิค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน : หากมีประสบการณ์ด้านดูแลอาคารสำนักงาน /ศูนย์การค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติอื่นๆ : มีทักษะการดูแลแก้ไข งานระบบไฟฟ้า / งานอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

Job Description / ลักษณะงาน
ให้ข้อมูลและบริการลูกค้าที่จุดบริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า

Qualification / คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง (ขอให้ส่งภาพถ่ายเต็มตัว และครึ่งตัวมาเพื่อประกอบการพิจารณา)
อายุ : 22-30 ปี   
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
ประสบการณ์การทำงาน : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี :  มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
คุณสมบัติอื่นๆ : สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ