Select Language :

CAREER

POSITION

คุณสมบัติ

Job Description / ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานธุรการ จัดทำบันทึก จัดเก็บเอกสาร ดูแลและสนับสนุนงานด้านเอกสารของฝ่าย

Qualification / คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ :  20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
คุณสมบัติอื่นๆ : ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

คุณสมบัติ

Job Description / ลักษณะงาน
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการด้านกิจกรรมการบริการลูกค้าทั้งหมดในศูนย์การค้า
บริหารและจัดการศูนย์การค้า ทั้งระบบความปลอดภัย, สิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ, รวมถึงบุคลากรภายในศูนย์การค้า

Qualification / คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ :  28 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน : ประสบการณ์ในระดับจัดการ 3 ปีขึ้นไป ในการบริหารและจัดการศูนย์การค้า (ระบบความปลอดภัย, สิ่งอำนวยความสะดวก, บุคลากร)
หากมีประสบการณ์ด้านบริหาร จัดการงานอีเว้นท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติอื่นๆ : สามารถทำงานเป็นกะได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

คุณสมบัติ

Job Description / ลักษณะงาน
บันทึกข้อมูลทางบัญชี
จัดเตรียมข้อมูลทางด้านภาษี
จัดเตรียมรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภงด.3, ภงด.53 และ ภพ.30 ประจำเดือน

Qualification / คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ :  25-30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน : หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติอื่นๆ : สามารถใช้ Microsoft Office